Logo Byczyny
Logo Szkoły

Kierownictwo jednostki

Godło Polski
[plugin_weather,type='weather_day',template='0']

Lokalizacja szkoły

Internat "Julia" przy zespole szkół nr 4

Partnerski Program British Council dla instytucji Addvantage

Dolnośląski program policyny ALFA

Certyfikat "Wiarygodna szkoła"

Invest Park- współpraca

Projekt "Polacy na kresach" - odnowa polskiego, przedwojennego cmentarza przez uczniów

Szkoła nauki jazdy

Karta szkolna

Ogólnopolska akademia programowania

Dolnośląska społeczna akcja "Mogiłę pradziada..."

Projekt zabłyśnij talentem

Projekt modernizacji szkoły

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Bezpłatna gazeta 30 minut

 

Dzień Otwarty 20.04.2024

dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja - mgr Robert Wróbel

wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja - mgr Beata Trzcińska

 

§ 16. Statutu II LO

1. Dyrektor szkoły:
1)    kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
2)    sprawuje nadzór pedagogiczny;
3)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4)    realizuje uchwały rady pedagogicznej, podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
5)    dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową                        i gospodarczą obsługę szkoły;
6)    przedstawia radzie pedagogicznej szkoły, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje
o działalności szkoły;
7)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczegółowych;
8)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
9)    decyduje o przyjęciu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego i poza okresem rekrutacji, a także o przeniesieniu ucznia z oddziału do oddziału;
10)    w przypadkach określonych w statucie szkoły skreśla uczniów z listy uczniów szkoły;
11)    w przypadku ucznia wykazującego przejawy demoralizacji lub który dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły lub w związku z realizacją obowiązku nauki, ma możliwość za zgodą rodziców oraz ucznia, zastosować środek oddziaływania wychowawczego, (o którym mowa w § 102 ust. 2);
12)    odpowiada za właściwą organizację i przebieg egzaminów przeprowadzanych w szkole;13)    współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
14)    stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły;
15)    odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;
16)    współpracuje z pielęgniarką szkolną sprawującą profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole.
2.    Dyrektor szkoły jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:
1)    zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły;
2)    przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły;
3)    występowania z wnioskami, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły.
3.    Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, samorządem uczniowskim i radą rodziców.
4.    Dyrektor współuczestniczy w zebraniach rady rodziców co najmniej dwa razy w roku.
5.    Dyrektor powołuje i odwołuje wicedyrektora szkoły.
6.    Dyrektor jest zobowiązany do współpracy ze związkami zawodowymi na zasadach określonych w ustawie o związkach zawodowych.
7.    Dyrektor określa kompetencje wicedyrektora szkoły w szczegółowym przydziale czynności i zadań.
8.    Dyrektor kierując się bezpieczeństwem uczniów może zawiesić zajęcia w szkole w przypadkach, określonych w § 23 ust. 1  Statutu.
9.    W sytuacji, gdy w szkole dojdzie do zawieszenia zajęć, o których mowa w ust. 8 trwającym powyżej dwóch dni, dyrektor organizuje w szkole zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Zajęcia te organizowane są nie później niż trzeciego dnia zawieszenia zajęć.
10.    W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły (zawieszenia zajęć) dyrektor o sposobie realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
11.    Odstąpienie od zorganizowania nauczania z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość wymaga uzyskania zgody organu prowadzącego oraz pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

 

Opublikował: Administrator Strony
Powrót do poprzedniej strony »
Projekt "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych"
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA):
szkoły otrzymają jednolite oprogramowanie i infrastrukturę sieciową - elektroniczne dzienniki, a nauczyciele laptopy, w tym laptopy łaczące funkcje laptopa i tabletu umożliwiajacych dostęp do szkolnego systemu poza szkołą, np. dla nauczycieli wychowania fizycznego
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera