Logo Byczyny
Logo Szkoły

Cele i zadania szkoły

Godło Polski
[plugin_weather,type='weather_day',template='0']

Lokalizacja szkoły

Internat "Julia" przy zespole szkół nr 4

Partnerski Program British Council dla instytucji Addvantage

Dolnośląski program policyny ALFA

Certyfikat "Wiarygodna szkoła"

Invest Park- współpraca

Projekt "Polacy na kresach" - odnowa polskiego, przedwojennego cmentarza przez uczniów

Szkoła nauki jazdy

Karta szkolna

Ogólnopolska akademia programowania

Dolnośląska społeczna akcja "Mogiłę pradziada..."

Projekt zabłyśnij talentem

Projekt modernizacji szkoły

Wałbrzyski Ośrodek Kultury

Bezpłatna gazeta 30 minut

 

Dzień Otwarty 20.04.2024

Cele szkoły (§ 8 Statutu II LO):

1)    kształcenie i wychowywanie młodzieży oraz ich przygotowanie do nauki w szkołach wyższych, a także do życia we współczesnym świecie;
2)    podejmowanie działań mających na celu pomoc we właściwym wyborze drogi dalszego kształcenia oraz kariery zawodowej;
3)    zapewnienie bezpieczeństwa uczniom podczas pobytu w szkole oraz wydarzeń organizowanych przez szkołę;
4)    zapewnienie niezbędnych warunków do rozwoju intelektualnego, emocjonalnego, duchowego i fizycznego;
5)    rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego;
6)    kształcenie i wychowanie w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu, przekazywanie wiedzy o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju i świata,
o kulturze i środowisku naturalnym;
7)    objęcie uczniów pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparciem uczniów
w trudnych sytuacjach losowych;
8)    zapewnienie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi.

Zadania szkoły (§ 9-11 Statutu II LO)

§ 9.
1.    W zakresie nauczania szkoła zapewnia uczniom w szczególności:
1)    poznawanie wymaganych pojęć i zdobywanie rzetelnej wiedzy na poziomie umożliwiającym co najmniej kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia;
2)    rozwijanie zdolności dostrzegania różnego rodzaju związków i zależności;
3)    rozwijanie zdolności myślenia analitycznego, syntetycznego i przyczynowo skutkowego;
4)    traktowanie wiadomości przedmiotowych w sposób integralny, prowadzący do lepszego rozumienia świata, ludzi i siebie;
5)    poznawanie zasad rozwoju osobowego i życia społecznego;
6)    poznawanie dziedzictwa kultury narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
2.    Szkoła umożliwia w szczególności:
1)    rozwój uzdolnień, talentów i zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych;
2)    dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów oraz korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3)    w miarę możliwości pobieranie nauki przez młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;
4)    wspomaganie wychowawczej roli rodziny;
5)    opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi;
6)    organizację indywidualnego nauczania (zgodnie z odrębnymi przepisami);
7)    opiekę nauczyciela podczas zajęć obowiązkowych i dodatkowych w szkole oraz poza terenem szkoły, np. w czasie wycieczek, zawodów sportowych itp.;
8)    opiekę w czasie przerw międzylekcyjnych;
9)    w miarę możliwości oraz posiadanych środków, sprawowanie indywidualnej opieki nad niektórymi uczniami, a zwłaszcza nad uczniami rozpoczynającymi naukę w szkole bądź nad uczniami, którzy na skutek warunków rodzinnych lub wypadków losowych wymagają szczególnych form opieki;
10)    bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
11)    korzystanie z Internetu w sposób uniemożliwiający dostęp do treści stanowiących zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów;
12)    naukę religii lub etyki zainteresowanym uczniom;
13)    poszczególnym organom szkoły i pojedynczym nauczycielom swobodne działanie i podejmowanie decyzji w ramach swoich kompetencji ustawowych i szczegółowo określonych w niniejszym Statucie;
14)    poszanowanie przekonań religijnych i światopoglądowych pracowników szkoły oraz społeczności uczniowskiej;
15)    kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego;
16)    kształtowanie aktywności społecznej i postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;
17)    kształtowanie postaw przedsiębiorczości i kreatywności, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych i metodycznych;
18)    upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych;
19)    organizację uroczystości szkolnych;
20)    upowszechnianie wśród uczniów wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;
21)    upowszechnianie i globalnej.
§ 10.
Szkoła stwarza uczniom warunki do nabywania następujących umiejętności:
1)    planowania, organizowania i oceniania własnego procesu uczenia się;
2)    skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentacji własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, poprawnego posługiwania się ojczystym językiem, przygotowania do publicznych wystąpień;
3)    efektywnego współdziałania w zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm;
4)    rozwiązywania problemów w twórczy sposób;
5)    poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;
6)    odnoszenia do praktyki zdobytej wiedzy oraz tworzenia potrzebnych doświadczeń  i nawyków;
7)    rozwoju sprawności umysłowych oraz osobistych zainteresowań;
8)    przyswajania metod i technik negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych.
§ 11.
W swojej pracy wychowawczej szkoła zmierza do tego, aby uczniowie w szczególności:
1)    znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego;
2)    rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie;
3)    poszukiwali, odkrywali i dążyli do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie;
4)    uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie;
5)    przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się;
6)    kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę jej wszystkich podmiotów;
7)    byli objęci działaniami wynikającymi z profilaktyki zdrowotnej i profilaktyki uzależnień.

 

Opublikował: Administrator Strony
Powrót do poprzedniej strony »
Projekt "Zwiększenie wykorzystania e-usług publicznych w gminie Wałbrzych"
Stworzenie i wdrożenie systemu dziennika elektronicznego (E-SZKOŁA):
szkoły otrzymają jednolite oprogramowanie i infrastrukturę sieciową - elektroniczne dzienniki, a nauczyciele laptopy, w tym laptopy łaczące funkcje laptopa i tabletu umożliwiajacych dostęp do szkolnego systemu poza szkołą, np. dla nauczycieli wychowania fizycznego
×

Wyszukaj w serwisie

×

Zapisz się do newslettera